REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Reglamento de régimen interno · Internal regulations

El Reglament de Règim Intern és una norma interna que inclou el conjunt d’objectius, principis, drets, responsabilitats i normes que tenen com a objectiu regular l’organització del Centre, les normes de convivència i els procediments per a la resolució dels conflictes que alteren la convivència escolar i promoure la participació de tots els que formen la Comunitat Educativa.