PLATAFORMA EDUCAMOS

Plataforma EDUCAMOS · EDUCAMOS platform

Per a accedir a la plataforma EDUCAMOS, podrem fer-ho des de diferents tipus de dispositius, baix els expliquem com tenen que accedir segons el dispositiu que utilitzen.

 

Para acceder a la plataforma EDUCAMOS, podremos hacerlo desde diferentes tipos de dispositivos, bajo les explicamos cómo tienen que acceder según el dispositivo que utilizen.

 

Des de l’ordinador:
Accedint des de qualsevol navegador a la següent URL:

https://colavem-diocesanos-valencia.educamos.com/

Desde el ordenador:
Accediendo desde cualquier navegador a la siguiente URL:

https://colavem-diocesanos-valencia.educamos.com/

Des d’un dispositiu mòbil:
Poden descarregar-se l’aplicació des les següents plataformes:

Desde un dispositivo movil:
Pueden descargarse la aplicación desde las siguientes plataformas:

Una vegada instal·lada, la nova aplicació, a part de l’usuari i la clau, els demanarà un codi de centre que per a
l’Ave Maria de Penya-roja és el 1289.

Una vez instalada, la nueva aplicación, aparte del usuario y la clave, les pedirá un código de centro que para
el Ave Maria de Penya-roja es el 1289.

Vídeos explicatius · Videos explicativos

Com accedisc a Educamos?

¿Cómo accedo a Educamos?

Accés a l’App Educamos Famílies

Acceso a la App Educamos Familias

Justificació d’incidències

Justificación de incidencias