IDEARI DEL CENTRE

Ideario del centro · Ideology of the center

1. Origen i vocació del Col.legi Ave Maria de Penya-roja.

La Fundació “Escoles Ave Maria de Penya-roja” es constitueix l’any 1944 per disposició testamentària del matrimoni Coltell-Olmos, i que es troba vinculada per exprés desig dels seus fundadors, a les parròquies de Sant Joan de la Ribera i de Sant Tomàs Apostol . Entre els fins de la Fundació destaca “la instrucció escolar dels nens i nenes pobres de la partida de Peñarrocha així com la seva formació cristiana”.

En els orígens del Col.legi es manifesta la seva vocació irrenunciable:
L’evangelització: El Col.legi Ave Maria de Peñarrocha, com “Escola Catòlica” viu per i per a la evangelització en l’àmbit escolar.
L’EDUCACIÓ: El Col.legi té com a funció específica endinsar l’alumne en el coneixement adquirit per la humanitat al llarg dels temps, mitjançant l’aprofundiment en els diferents sabers, i amb l’ús indispensable que les noves tecnologies i els avenços científics ens poden proporcionar.

 

2. Projecte per a una educació de futur.

L’ideal educatiu del Col.legi Ave Maria de Peñarrocha permet planificar uns objectius assolibles i avaluables, alhora que garanteix que els alumnes rebin una educació integral i harmònica des d’una atenció personalitzada i personalitzadora a cada un d’ells. Això suposa una visió del Col.legi com una entitat viva i participativa on tot té una repercussió en un projecte comú, els elements més característics són:

 • Reconèixer en la pràctica quotidiana, i en cada acció educativa, els valors propis del projecte educatiu.
 • Concretar el currículum propi des del respecte a les lleis vigents i la fidelitat al propi projecte de centre.
 • Assumir i fomentar la realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana, al costat de l’aposta per altres llengües que reforcin la nostra identitat europea.
 • Acollir la diversitat, especialment en aquells més desfavorits, responent a les necessitats de cada un, segons les seves característiques i possibilitats.
 • Crear un clima càlid i exigent al Col.legi adequat per optimitzar els processos d’ensenyament i aprenentatge, on els alumnes gaudeixin aprenent.
 • Elevar les expectatives sobre els alumnes, de manera que cada alumne es senti acompanyat i escoltat de forma individualitzada, afavorint així que arribi a la plenitud de les seves possibilitats.
 • Incrementar la implicació de les famílies dels alumnes en la vida del centre i en el procés educatiu d’aquests.
 • Possibilitar espais i iniciatives d’educació per a l’oci i el temps lliure.
 • Establir criteris de disciplina clars, que fomentin la responsabilitat, el respecte i l’esforç i que siguin un marc adequat per als aprenentatges.
 • Idear formes d’avaluació contínua i formativa que valori les capacitats dels alumnes, estableixi metes clares, qüestioni les metodologies utilitzades i generi nous processos.

A aquest projecte comú pertany també l’acció evangelitzadora, ja que tota activitat docent, extraescolar, de temps lliure, i d’atenció i servei a pares i mares d’alumnes, està inspirada en els valors evangèlics, i es concreta, mitjançant el pla de pastoral del escola, en les accions encaminades a la formació i a la iniciació cristiana de la comunitat educativa.

3. La comunitat educativa.

La tasca de l’educació només és possible amb la participació d’homes i dones dotats d’una especial actitud envers el tracte amb la infància i la joventut, i preocupats per la transmissió de coneixements i dels valors necessaris per al desenvolupament integral de la persona. Per això, la comunitat educativa requereix del lliurament i el compromís de tots els membres que la formen, en què cadascú aporta, des de la seva tasca específica, el millor de si mateix. L’educador apareix com un artesà que va modelant i traient tot el que de bo, noble i valuós hi ha a cada un.

 • L’educador motiva i organitza l’aprenentatge dels alumnes desenvolupant nous estils pedagògics.
 • L’educador coneix profundament a cada un dels seus alumnes, i el context en què es desenvolupen: Educació personalitzada.
 • L’educador té un estil participatiu i democràtic que involucra els alumnes en la presa de decisions i els converteix en protagonistes dels seus processos d’aprenentatge.
 • L’educador treballa en equip, des de projectes compartits i grups de treball que estimulin la comunicació, el suport mutu i la interdisciplinarietat.
 • L’educador afavoreix les relacions amb les famílies com a vehicle per aconseguir la necessària comunió educativa que alimenta l’acompanyament dels alumnes.
 • L’educador utilitza les noves tecnologies al servei dels objectius de motivació i d’aprenentatge dels alumnes.
 • L’educador es compromet amb el desenvolupament ètic dels alumnes i en la transmissió dels valors cristians.
 • L’educador prevé tota forma de conflicte i discriminació, afavorint l’acollida i integració de tots els membres de la comunitat educativa, especialment d’aquells més desfavorits, o amb risc d’exclusió.
 • L’educador acompanya els alumnes en el creixement de la vida espiritual i l’experiència de la fe cristiana.

4. L’experiència de l’aprenentatge:

La filosofia educativa del Col.legi és “aprendre a aprendre” des d’una ment oberta i un esperit crític, potenciant la capacitat d’iniciativa i d’èxit personal.
El coneixement no és un espai d’emmagatzematge de dades sinó que es construeix en un procés obert i permanent en la ment del nen, el que ens compromet a l’estímul de les seves capacitats i l’ús creatiu de procediments i estratègies perquè pugui assolir la seva pròpia autonomia .
El veritable aprenentatge transforma no només la ment, sinó també la personalitat del nen, i desemboca en el desenvolupament d’actituds i comportaments participatius i èticament compromesos.
El dret a l’atenció personalitzada.
La persona és única i irrepetible, amb una identitat pròpia, i una destinació de plenitud.
L’educació de la persona exigeix un esforç de contextualització, de diàleg permanent amb els temps i els signes de la cultura en què els alumnes es mouen.
La sociabilitat de la persona exigeix desenvolupar la sensibilitat i les competències necessàries per esdevenir ciutadans conscients i compromesos amb la societat en què viuen.
Els pares tenen la missió d’educar els seus fills. Això comporta alhora obligacions i drets. Per a la realització d’aquesta missió han de tenir el suport dels recursos públics i l’empara legal que faciliti la lliure elecció del model educatiu que, d’acord amb els seus principis i creences, desitgin per als seus fills. Amb l’elecció d’un centre no acaba la missió dels pares, ja que el Col.legi és col.laborador dels que tenen aquesta obligació i dret, i als que no pot substituir. Per això:
El Col.legi proporciona vies per les iniciatives, preocupacions i interessos de les famílies, des del convenciment de la importància de la seva participació en la dinàmica del centre.
I els pares i mares d’alumnes participen en la missió del Col·legi compartint els objectius educatius que afecten els seus fills i donen suport a aquesta missió amb suggeriments i iniciatives.

5. Estructures de participació i coresponsabilitat en les activitats educatives i en el funcionament de l’Escola.

La participació i la corresponsabilitat són dos valors fonamentals que fan del Col·legi un centre obert, dialogant, on qualsevol proposta és escoltada i valorada.

El Consell Escolar del Col.legi és el mitjà de participació i corresponsabilitat en el qual s’integren els diferents sectors de la comunitat educativa. Fa possible una major integració, participació i representativitat de tots els que són part de la comunitat educativa aportant, amb el seu treball, iniciatives, suggeriments i millores en la gestió i la qualitat de l’educació de l’Escola.

El claustre és l’espai on cada professor sent que és responsable de la marxa del Col.legi, on s’aprecia la pertinença al grup de professionals educadors que comparteixen una mateixa missió i uns ideals semblants, creant, així, el vincle de la unitat tan necessari en la missió docent si es volen assolir totes les fites educatives proposades en el Ideari del Col.legi i explicitades en les programacions de cada àrea.

El S.A.I.C.E. és un servei de reflexió i suport que orienta, informa i assessora a la comunitat educativa sobre els reptes que es plantegen en la vida de l’escola, involucrant als seus membres (alumnes, professors i família), oferint una resposta integral, és a dir, que completa l’acció pedagògica, orientadora i pastoral. D’aquesta manera el S.A.I.C.E. cerca: Proporcionar informació, orientació, assessoria i, si es creu necessari, materials de suport als professors, als pares i mares de família ia la comunitat en general que els permetin donar suport a la atenció integral dels nens, nenes i joves que presenten necessitats especials ja sigui en l’àmbit educatiu, personal, familiar, social i cristià, així com promoure la cultura d’acceptació i respecte a la diversitat.
Els nostres alumnes poden expressar les seves inquietuds, propostes, disconformitats, il.lusions, en definitiva, tot allò que pot ser considerat com una millora per a la vida de l’escola i, per tant, per la d’ells mateixos. Tot alumne té dret a presentar les seves inquietuds de manera individual i també a través dels delegats.
La missió que tenen els pares en relació a l’educació que volen per als seus fills i el seguiment de la mateixa quedaria menyscabada sense el dret a participar de manera activa i directa en la vida de l’escola. Aquest dret, recollit per la llei, té la seva concreció en l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). Certament el A.M.P.A. contribueix mitjançant les seves iniciatives i esforços a la vitalitat de l’Escola.

 • Ajudeu al Equip Directiu i el Claustre de professors del Col.legi en la tasca d’orientar a tots els pares sobre les seves responsabilitats com a primers educadors dels fills.
 • Canalitza les iniciatives i suggeriments dels pares per a la millora de la tasca del Col.legi, respectant sempre l’autonomia de la Direcció i del Claustre.
 • Estimula la col.laboració dels pares amb el Col.legi per assolir els fins assenyalats en l’Ideari i en el Projecte educatiu.
 • Ajuda en l’organització i el desenvolupament de les activitats que són complementàries en la formació dels alumnes.
 • Fomenta, en general, totes activitats puguin redundar en el desenvolupament de la personalitat dels seus membres, sempre en col.laboració amb el Consell Escolar del Centre.