DESTRESES MOTORES

Destrezas motoras · Motor skills

La nostra tasca com a docents és estimular i guiar a l’alumnat cap a la seua arribada a ser adults, duent a terme una educació integral en totes les seues dimensions.

Per aquest motiu conèixer com es construeixen el fonaments de la persona d’una manera harmònica en els seus primers anys de vida ens pot ajudar a:

  • Comprendre i trobar recursos per a conduir una classe cada vegada més diversa.
  • Guiar cap a l’èxit al nostre alumnat, a millorar la seua autoestima i confiança.
  • Optimitzar els desenvolupaments bàsics del nostre alumnat, millorant la seua qualitat i col·laborant en la seua construcció personal.
  • Construir un potent programa que li permeta adquirir la destresa de llegir, escriure i calcular… les eines per a poder accedir a la nostra cultura.

Resoldre els embossos i fracassos.

COM PODEM FER TOT AIXÒ?

Realitzem un programa per a treballar el desenvolupament de les destreses motores, que consisteix a entrenar de forma sistemàtica, lúdica i reiterativa les capacitats de moviment que ajuden a estimular el cervell del xiquet/a, perquè processe amb major potència, rendiment i velocitat, i li permeta enriquir la seua identitat.

Aquest programa es desenvolupa al llarg de tota l’etapa d’Educació Infantil:

  • Amb una temporalitat major de les seues activitats en els primers cursos.
  • Adaptant el seu nivell de consecució no solament a la seua edat sinó a la seua maduració o nivell harmònic.
  • Oferint sessions concretes on l’alumnat està en grups de diferents edats, permetent així el seu desenvolupament en etapes de creixement més ràpid o de fiançament personal.

Per a una correcta realització del programa comptem amb els recursos necessaris, espais, materials i personal format.

D’altra banda, realitzem formació amb les famílies en els primers cursos i orientacions personals en les tutories al llarg del procés, buscant sempre l’atenció individualitzada.

A més, la visió global que es té des del centre respecte a l’adquisició d’habilitats i destreses motores permet la continuïtat del programa més enllà de l’etapa infantil, prosseguint amb l’etapa d’educació primària, on es treballa l’adquisició i el desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques i genèriques des d’una dimensió cognoscitiva, afectiva i psicomotriu de l’alumne.