APRENENTATGE COOPERATIU

Aprendizaje cooperativo · Cooperative learning

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia l’objectiu de la qual és la construcció de coneixement i l’adquisició de competències i habilitats socials.

Una de les raons per a prendre la decisió de posar en marxa a l’aula estructures d’aprenentatge cooperatiu és la meta fixada internacionalment, primer per la Unesco en 2008 i posteriorment per nombroses normatives vigents, per a tindre mesures que sostinguen el dret a l’educació inclusiva.

Com medi per a aconseguir aquesta fi, durant els últims anys les lleis d’educació espanyoles i internacionals han fet una aposta per a focalitzar els continguts cap a les competències.

Aquest canvi implica que hem d’ensenyar als nostres alumnes aquelles habilitats que els permeten resoldre adequadament.

 

L’aprenentatge cooperatiu constitueix una metodologia d’aula que es basa en aquestes premisses i subratlla la interacció i la interdependència entre companys com un medi a través del qual tots els alumnes puguen aprendre uns d’uns altres.

D’aquesta manera, es busca que siguen els mateixos alumnes (amb l’ajuda i supervisió del mestre) els qui protagonitzen la construcció de la bastida en el procés d’aprenentatge dels seus companys, amb l’objectiu que tots avancen en la seua “zona de desenvolupament pròxim”, és a dir, en la distància entre el que  poden fer sols i el que poden fer amb l’ajuda d’algú més competent (Vygotski, 1978).

En altres paraules, l’objectiu és que els alumnes siguen progressivament més capaços de dur a terme de manera autònoma determinades tasques per a les quals abans necessitaven a altres companys o al mestre. En aquest procés, utilitzant la metàfora de la bastida, es retiren progressivament les ajudes amb l’objectiu d’anar donant major protagonisme i autonomia a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, aprenentatge cooperatiu.

Són molts els teòrics que defensen que la formació de l’alumnat no s’ha de reduir al desenvolupament de les seues capacitats intel·lectuals, sinó que és imprescindible atendre el seu desenvolupament integral com a persones. Destaquen autors com Vygotski, Bruner, Kagan o els germans Johnson i Johnson.

La metodologia d’aprenentatge cooperatiu ja fa anys que s’ha posat en marxa en nombroses aules i centres educatius, entre els quals es troben els Col·legis Diocesans de València, amb excel·lents resultats, tant en referència al millor rendiment acadèmic de l’alumnat com al funcionament general de les aules i centres escolars.

Ens ajuda al treball del desenvolupament integral dels nostres alumnes des d’una antropologia cristiana. Fomenta valors com:

– La tolerància.
– El respecte.
– La igualtat.
– L’empatia.
– La generositat.
– La comprensió.

És per tot això, que el Col·legi Diocesà Ave Maria de Penya-roja, de la mà de la Fundació Sant Vicent Màrtir, va apostar per aquesta metodologia.

L’Equip d’Innovació Pedagògica del centre va rebre la formació i acompanyament per part dels membres de la Comissió d’Innovació dels Col·legis Diocesans, al mateix temps que es revertia aquesta formació en tots els membres del claustre del col·legi, creant comissions per etapes i nivells per a posar-lo en marxa com era necessari.

L’aprenentatge Cooperatiu es basa en el treball en equip i, segons Spencer Kagan, promou:

– la responsabilitat individual

– la interdependència positiva amb iguals

– la interacció simultània 

– la participació igualitària.

Aquesta metodologia requereix l’existència d’equips heterogenis de treball en els quals els alumnes col·laboren i s’ajuden mútuament per a aconseguir un aprenentatge significatiu i l’èxit de l’equip.

També es necessita un treball de clima d’aula i cohesió dels equips, continu i sistemàtic, que pot anar des d’un curs escolar (Grups Base), fins a agrupacions per activitats concretes, trimestres… A més d’aquest treball de clima i cohesió, inclou les estructures cooperatives com a eines que facilitaran la posada en marxa d’aquesta metodologia a través de l’assignació de diferents pautes d’organització de les tasques (distribució de rols entre els membres de l’equip, gestió del temps, etc.).

En el col·legi tenim molt clars  els valors que volem fomentar en els nostres alumnes, per a això pot resultar molt útil fer-se la següent pregunta: “Quins valors i habilitats creus que ha de tindre una persona per a aconseguir una plena participació en una societat canviant i dinàmica com la nostra i perquè es puga desenvolupar de manera integral en els tres àmbits: personal, intel·lectual i espiritual?”.

Per tant, l’aprenentatge cooperatiu transforma en una cosa positiva l’heterogeneïtat de l’alumnat i la converteix en un recurs d’aprenentatge.

L’objectiu a llarg termini és formar persones íntegres que siguen solidàries, bondadoses, generoses i amb capacitat de dur a terme un ús responsable dels seus drets i deures.

En definitiva, tot això contribueix a la formació de cristians compromesos amb un desenvolupament integral ple i per tant, més reflexius i amb millors competències comunicatives, perquè és la nostra identitat i missió en el món la que ens crida a transformar, mitjançant l’exemple de l’Evangeli, la societat actual.