Ajudes Material Escolar 2n Cicle d’Educació Infantil. Curs 2016-2017

Estimades famílies,

Ja poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de València el llistat provisional corresponents a l’ajuda de material escolar per al segon cicle d’educació infantil del curs 2016/2017, concedint a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils per a l’esmena d’aquelles sol·licituds excloses provisionalment, amb indicació que si així no ho feren se’ls tindrà per desistides de la seua petició, d’acord amb el que disposa l’apartat nou de la convocatòria y de conformitat amb el que establix l’article 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Rebeu una cordial salutació

 

Estimadas familias,

Ya pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Valencia el listado provisional correspondientes a la ayuda de material escolar para el segundo ciclo de educación infantil del curso 2016/2017, concediendo a los interesados un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de aquellas solicitudes excluidas provisionalmente, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidas de su petición, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado nuevo de la convocatoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Recibid un cordial saludo

 

CONSULTA WEB

Leave Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *