Els comuniquem l’inici del període de presentació de sol·licituds per al nivell d’educació infantil 1r cicle (2 anys). Així mateix els informem dels costos de l’ensenyança per al dit nivell per al proper curs 2013/14, i que són de 180,00€* al mes.

* El preu final estarà determinat per l’ajuda que es puga concedir a través del bonoinfantil en la convocatòria 2013/2014

L’atenció escolar es realitza des del 2 de setembre de 2013 fins al 30 de juny de 2014 en horari de 8:00h a 12:15h i de 15:00h a 17:00h, amb l’opció de deixar el seu fill o filla a menjar en el col·legi. Els períodes vacacionals són els mateixos que per a la resta d’alumnes del centre.

 Per a formalitzar la matrícula (del 20 al 24 de maig) cal abonar la quantitat de 300.00 €, que inclou la matrícula i els serveis d’Assegurança Escolar i Gabinet Psicopedagògic. Aquest import no es torna en cap cas.

El període per a presentar la sol·licitud comprén del dia 23 al 30 d’abril, ambdós inclusivament, en horari de dilluns a divendres de 9:15h a 13:30h i de 15:00h a 17:00h.

 Per a formalitzar la sol·licitud han de presentar la documentació següent: 

  • Fotocòpia Llibre de família complet.
  • Fotocòpia DNI del pare, mare o tutor.
  • El domicili familiar s’acreditarà mitjançant la presentació del DNI i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer. Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents s’ha de presentar el certificat original d’empadronament de la unitat familiar, lliurat per l’Ajuntament.


El domicili laboral podrà ser considerat amb els mateixos efectes que el domicili familiar. Per a la justificació d’aquesta circumstància aportaran certificat de l’empresa on treballa el pare/mare o tutor, el domicili social del qual estiga situat en la zona escolar.

I per a la justificació d’algun dels fets següents:

  • Certificat expedit pel propi centre en què conste el germà/na,ns matriculat/s en el centre en què conste l’etapa educativa en què es troben matriculats
  • Certificat de condició de treballador del centre
  • Fotocòpia certificat de família nombrosa
  • Fotocòpia certificat de discapacitat: pares, germans o alumne
  • Certificat d’antic alumne: pares o germans, emès pel centre
  • Certificat de circumstància específica emès pel centre.

Descàrregues