ADMISSIÓ ALUMNAT 22-23

Admisión alumnado · Student admission

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s’estableixen els calendaris i els procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2022-2023, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el título II establece el marco en el que las Administraciones educativas deben regular la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, de manera que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro, atendiendo una escolarización equilibrada entre todos los centros sostenidos con fondos públicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

De acuerdo con ello, la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado normativa propia para regular la admisión del alumnado a los centros públicos y privados concertados en las enseñanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, tanto básica, como de grado medio y superior, así como programas formativos de cualificación básica.

Toda esta normativa, así como las correspondientes resoluciones en las que se establecen los calendarios y los procedimientos para la admisión del alumnado para el próximo curso escolar 2022-2023, podrá ser consultada y descargada en esta página web a medida que vaya estableciéndose.

Àrees d'influència.

A continuació es mostren una sèrie de mapes amb les zones marcades de manera orientativa, no tenen caràcter oficial ja que poden contindre errors, l’oficial és la publicació en pdf signada pel Director Territorial.

Áreas de influencia.

A continuación se muestran una serie de mapas con las zonas marcadas a modo orientativo, no tienen carácter oficial puesto que pueden contener errores, el oficial es la publicación en pdf firmada por el Director Territorial.