ADMISSIÓ ALUMNAT 23-24

Admisión alumnado · Student admission

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.

Tota aquesta normativa, així com les resolucions on s’estableixen els calendaris i els procediments per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2023-2024, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

NORMATIVA ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT PER AL CURS 2023-2024

ÀREES D'INFLUÈNCIA

A continuació es mostren una sèrie de mapes amb les zones marcades de manera orientativa, no tenen caràcter oficial ja que poden contindre errors, l’oficial és la publicació en pdf signada pel Director Territorial.