ADMISSIÓ ALUMNAT 19-20

Admisión alumnado · Student admission

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en el títol II estableix el marc en el qual les Administracions educatives han de regular l’admissió de l’alumnat en els centres docents públics i privats concertats, de manera que es garantisca el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre, atenent una escolarització equilibrada entre tots els centres sostinguts amb fons públics de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
 
D’acord amb això, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha elaborat normativa pròpia per tal de regular l’admissió de l’alumnat als centres públics i privats concertats en els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, tant bàsica, com de grau mitjà i superior, així com programes formatius de qualificació bàsica.
 
Tota aquesta normativa, així com la Resolució de cada Director Territorial on s’estableix el calendari i el procediment per a l’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2018-2019, podrà ser consultada i descarregada en aquesta pàgina web a mesura que vaja establint-se.

 

INFORMACIÓ

CALENDARI ADMISSIÓ 19-20


NORMATIVA

ÀREES D’INFLUÈNCIA

 
 
CONSULTA VACANTS 

Col·legi Ave Maria de Penya-roja
Codi de centre: 46011612